loggo
Styrelseutvärdering

Boardments verksamhet är fokuserad på utvärdering och utveckling av styrelsers arbete samt vd-utvärderingar. Styrelseutvärderingarna är baserade på ”Svensk kod för bolagsstyrning” och Styrelseakademiens skrift ”Vägledning till god styrelsesed”.

Boardements metodik är grundad på mångårig erfarenhet av styrelseutvärderingar. I basen finns en enkät, vars svar kompletteras med intervjuer med var och en av ledamöterna.

Analysområden är följande:
  • Strategier och mål
  • Investeringsbeslut
  • Rapportering och kontroll
  • Extern Information
  • Organisation och ledning
  • Styrelsens arbetsformer
  • Utskottens arbete
  • Styrelsens sammansättning
  • Ledamöternas bedömning av egna arbetet
Boardments rapportering från en genomförd styrelseutvärdering innehåller resultaten från enkäten, som bl a redovisas grafiskt och numeriskt, och även en jämförelse – benchmark – med hur andra styrelser arbetar inom respektive analysområde.

Benchmark möjliggörs genom Boardments unika databas med närmare 1000 enskilda mätningar av styrelseledamöternas resultat i utvärderingarna. Den årliga utvärderingen gör att kunden kan följa sin utveckling och sitt BSI.

Boardments styrelseindex, BSI, har för närvarande ett medelvärde på 76. Max är 86 och min 51.

Boardments rapportering fokuseras på tydliga råd och rekommendationer till styrelserna för att utveckla och förbättra styrelsearbetet.

Beställare av utvärdering är i de allra flesta fallen styrelseordföranden och rapporten presenteras normalt för såväl styrelsen som valberedningen.

Boardments enkäter och rapporter görs även på engelska språket. Fullständig konfidentiell hantering av individuella svar garanteras.